Stacionář pro děti s kombinovanými vadami

Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami - MOTÝLÍ KŘÍDLA

POSLÁ

 

Posláním denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením je poskytování ambulantních služeb dětem od 3 let do 12 let s kombinovaným postižením (mentálním postižením, středně těžkým a těžkým, a více vadami) , jejichž situace vyžaduje pomoc další fyzické osoby. Nabízenými službami chceme našim uživatelům dle jejich individuálních přání, požadavků a možností poskytnout možnost aktivního, plnohodnotného a kvalitního trávení volného času v kolektivu vrstevníků a dalších osob v rámci integrace do společnosti. možnost uchovat a zlepšovat individuální schopnosti a dovednosti v rámci činností (především sebeobslužných).

Svou činností se snažíme vyplnit mezeru, která existuje v rámci sociálních služeb pro těžce handicapované děti. Důsledkem této situace je, že děti s kombinovaným postižením jsou odkázáni pouze na péči svých blízkých osob.

CÍLE

Činnostmi realizovanými denním stacionáři pro děti s kombinovaným postižením chceme pomoci uživatelům aktivně a kvalitně trávit volný čas a zachovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které  dosud získali. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením jsou děti a mladí lidé od 3 do 12 let s kombinovaným postižením (mentálním postižením, středně těžkým a těžkým, a více vadami), které mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného postižení, a o které pečují jejich blízcí v domácím prostředí.

V RÁMCI NAŠICH SLUŽEB NABÍZÍME PŘEDEVŠÍM

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zaměřujeme se na rozvoj paměti, vědomostí, senzorických a motorických dovedností     prostřednictvím her a výtvarných činností)
 • aromaterapie, bazální stimulace, polohování
 • canisterapie, fyzioterapie
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče (pomoc a podpora při podávání stravy, ...)
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Partnerství

K dětem s kombinovanými vadami přistupujeme a jednáme s nimi jako s rovnocennými partnery, respektujeme jejich přání a potřeby.

Důležitá je také komunikace a partnerství s rodiči a pečujícími osobami, které znají potřeby a nevyjádřená přání dětí a mladých lidí s kombinovanými vadami.

Individuální přístup

Poskytované služby denního stacionáře vychází z vyjádřených i nevyjádřených individuálních potřeb a přání dětí s kombinovaným postižením. Snažíme se poskytovat takové podmínky, abychom vytvořili prostor pro vyjádření těchto potřeb, jimiž se následně řídíme.

Základem pro kvalitní poskytování služeb je také přejímání informací o individualitě jednotlivého dítěte získávané od pečující osoby.

Respektování práv uživatelů

V oblastech, v nichž si uživatelé služby nejsou schopni zajistit své potřeby sami a jsou odkázáni na pomoc a péči okolí, musí být s nimi jednáno tak, aby byla zachována jejich lidská důstojnost a další základní lidská a občanská práva.

Samostatnost

U činností, které je uživatel schopen zvládnout svépomocí (vlastními silami), není přenášeno jejich vykonání na pracovníky, ale uživatel je realizuje sám. Pracovníci motivují uživatele služby k co největší možné samostatnosti a soběstačnosti s ohledem na jeho zdravotní stav.

Svobodné rozhodování

Ve všech případech, kdy je možné vhledem ke zdravotnímu stavu poskytnout uživateli možnost volby, je mu tato možnost poskytnuta a následně jeho vyjádřená svobodná vůle respektována a vykonána.

 • Komunita
 • Bílina, Česká republika

Stav projektu

 • Komunita
 • Bílina, Česká republika
0 %
 • 1 000 Kč vloženo
 • 250 000 Kč cíl
 • ukončeno do konce

Odměny

Projekt byl ukončen

02.05.2016

Podporovatelé

Komentáře