1. Úvod

Přečtěte si podrobně tyto podmínky, protože jsou závazné. Používáním webových stránek www.visionpartners.cz, (dále jen Portál nebo visionpartners.cz), souhlasíte s následujícími podmínkami, přistupujete k nim a jste povinni je dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo k dílčím změnám jednotlivých ustanovení podmínek. A každý Uživatel se zavazuje seznamovat s těmito změnami. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek a Přílohy č. 1 těchto Obchodních podmínek jsou rovněž Zásady ochrany osobních údajů.

2. Popis služby

Visionpartners.cz je webový portál, jehož prostřednictvím mohou Uživatelé podporovat kreativní lidi a neziskové organizace. K tomuto účelu tito Uživatelé (Vizionáři Projektu či neziskové organizace) uveřejní na Portálu svůj projekt, u něhož mohou předem stanovit celkovou sumu (Cílová částka), kterou k uskutečnění projektu potřebují získat, přičemž ostatní Uživatelé Portálu mohou prezentovaný projekt podpořit zakoupením odměny, popřípadě přispět bez požadavku protislužby ze strany Vizionáře Projektu. Projekt Neziskové organizace, která má vyhlášenou veřejnou sbírku, nemusí mít předem danou celkovou sumu (Cílová částka). Na portále Vision Partners lze využít službu Podpoř Neziskovou organizaci − přímo podpořit neziskovou organizaci, kdy můžete finanční prostředky zaslat přímo na její účet. Součástí Projektu a Projektu Neziskové organizace je systém odměn, které obdrží jednotliví Investoři v případě úspěchu projektu (to neplatí v případě „Podpoř Neziskovou organizaci“). Pokud se během doby určené při založení Projektu vybere částka odpovídající minimální cílové sumě nebo více, stane se projekt úspěšným a zakladateli projektu vznikne nárok na výplatu shromážděných příspěvků. Projekt Neziskové organizace je úspěšný vždy. Pokud se cílové částky nepodaří během termínu dosáhnout, jsou investované prostředky vráceny jednotlivým Investorům v plné výši s výjimkou případů, kdy si poskytovatel bankovních služeb účtuje za provedenou transakci poplatek i v případě jejího vrácení. V takovém případě se vrací kompletní příspěvek po odečtení výše uvedeného poplatku, který je stanoven Přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek.

3. Definice termínů

 • Uživatel – fyzická či právnická osoba, která si prohlíží visionpartners.cz, (Vizionář Projektu, Investor Projektu, neregistrovaná osoba), která využívá služby poskytované společností ScoreSoft Corporation s.r.o. na visionpartners.cz
 • VP − Vizionář Projektu − Uživatel, který na Portálu založí svůj projekt a nabízí tím pro ostatní Uživatele vstup do smluvního vztahu.
 • IP − Investor Projektu − Uživatel, který přispěl na projekt VP. Tím vstoupí do smluvního vztahu.
 • Projekt – Prezentace tvůrčí činnosti VP na visionpartners.cz, která má předem dané parametry úspěšného zakončení a tím je cílová částka a počet dnů prezentace. Prezentace má obsah tvořený a prezentovaný Vizionářem v rámci portálu visionpartners.cz, zahrnující zejména prezentační audio-video-textový obsah, software, data, fotografie a další díla v souladu s § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Projekt Neziskové organizace – Prezentace neziskové organizace VP na visionpartners.cz, která oproti Projektu nemá zcela určené parametry úspěšného zakončení. Cílová částka je jen referenční hodnota, kterou chce nezisková organizace získat. Za podporu IP náleží odměna.
 • Podpoř Neziskovou organizaci – IP může podpořit finanční částkou přímo neziskovou organizaci na její transparenční bankovní účet, či na běžný účet. IP může na konci zdaňovacího období získat potvrzení o daru a může si odečíst hodnotu daru od základu daně stanovené v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.)
 • Úspěšný Projekt − Projekt, který nejpozději k 23 hodině 59 minutě posledního dne prezentace vybere minimálně cílovou částku. Odměna je následně Vizionářem Projektu zaslána jednotlivým Investorům.
 • Neúspěšný Projekt − Projekt, který ještě před datem ukončení nedosáhl Cílové částky. Všechny vybrané peníze jsou zaslány zpět jednotlivým IP.
 • Skončený Projekt – Projekt, u něhož skončila doba prezentace a již nadále nemůže být podporován ze strany IP.
 • Nezisková organizace − je právnická osoba, jejímž účelem není vytvářet zisk, a je zapsána v rejstřících.
 • Provozovatel − Správce visionpartners.cz, společnost ScoreSoft Corporation s.r.o.
 • Cílová částka − Všechny vybrané finanční prostředky na projekt VP, které jsou po skončení projektu zaslány Provozovatelem Vizionáři Projektu. Před zasláním jsou z nich odečteny administrativní poplatky a následné provize stanové dle Přílohy č. 1 těchto Obchodních podmínek.
 • Odměna – Protislužba Vizionáře Projektu, kterou je povinen v případě úspěchu Projektu poskytnout Investorovi. Je specifikována v projektu.
 • Osoba nepovinná k dani – osoba, která nespadá pod definici v §5, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 • Transparentní účet – je bankovní účet, do kterého může nahlížet veřejnost, zpravidla prostřednictvím www stránek na internetu.
 • VIP brána – softwarové řešení generující údaje, které jsou potřebné pro platbu přes běžný účet Uživatele
 • Provize – úplata Provozovatele určená jako částka v procentech (%) z realizovaného Projektu, účtována Vizionáři a v některých případech Investorovi ve výši a za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách a v Příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek.
 • Scoring – jednoduchý ukazatel v grafické podobě hvězdiček, který shrnuje základní informace o projektu

4. Provozovatel

Provozovatelem Portálu Vision Partners je společnost ScoreSoft Corporation s.r.o., IČ 025 95 877, V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 58192.

Kontaktní údaje Provozovatele:

 • a) Adresa pro doručování: adresa sídla uvedená výše.
 • b) Elektronická adresa: info.vp@scoresoft.cz

5. Akceptování podmínek

Úspěšnou registrací nebo platbou Uživatel akceptuje tyto obchodní podmínky. Provozovatel se zavazuje neposkytnout jeho údaje třetím osobám a tyto údaje mohou být ze strany Provozovatele užity výhradně pro vnitřní potřeby ScoreSoft Corporation s.r.o.

Služby provozované v rámci visionpartners.cz pro Vizionáře a Investory jsou určeny pouze osobám starším 18 let. Svou aktivní účastí Vizionář či Investor prohlašuje, že jako fyzická či právnická osoba je plně odpovědná k uzavření smlouvy a veškeré informace, které uvádí, jsou přesné a pravdivé. Provozovatel může kdykoliv, dle svého uvážení, odmítnout poskytnutí služeb v rámci visionpartners.cz, a to zejména v případě porušení těchto Obchodních podmínek.

6. Podmínky používání

 1. Při používání Portálu je Uživatel povinen dodržovat právní předpisy České republiky.
 2. Uživatel není oprávněn používat Portál za jiným účelem, než jaký je uveden v čl. 2 těchto podmínek a je povinen tuto službu používat výhradně osobně, nikoliv v rámci zastupování, zprostředkování či jiným obdobným způsobem, použití a výsledek služby nejsou přenosné.
 3. Uživatel je zodpovědný za jakoukoli aktivitu na svém účtu a nesmí nechat operovat se svým účtem další osoby. Za případné porušení této povinnosti nenese odpovědnost Provozovatel.
 4. VP i IP jsou povinni poskytnout veškeré potřebné údaje pravdivě a užívat Portál osobně. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn příslušný účet zablokovat.
 5. Uživatel není oprávněn umístit na stránku projektu takový obsah, který poškozuje či je v budoucnu způsobilý poškodit práva třetích osob.
 6. Uživatel není oprávněn službu užívat k jinému účelu, než k jakému je určena.
 7. Vizionář Projektu prohlašuje, že vůči Provozovateli vystupuje jako osoba nepovinná k dani. Pokud je tomu jinak, VP má povinnost tuto skutečnost Provozovateli oznámit.

7. Práva a povinnosti

 1. Zveřejněním projektu na webu visionpartners.cz je mezi Vizionářem Projektu a Provozovatelem uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni zveřejnění projektu a jejímž předmětem je především závazek Provozovatele po dohodnutou dobu zveřejnit Projekt na Portále a po dosažení Cílové částky poukázat na účet VP částku, která je tvořena jednotlivými příspěvky a závazek VP tuto částku přijmout a použít výhradně na úhradu potřeb spojených s projektem. Okamžikem založení Projektu na Portál Vizionář Projektu prohlašuje, že přistupuje k těmto obchodním podmínkám.
 2. Investice jsou shromažďovány na k tomu založeném účtu vedeném společností Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, popřípadě na účtech neziskových organizací. V případě úspěšného Projektu jsou přeposlány po odečtení provize Provozovatele na účet Vizionáře Projektu. Majitelem účtu, na kterém mají být finanční prostředky poukázány, musí být Vizionář Projektu. Pokyn k odeslání finančních prostředků uděluje Provozovatel. Vizionář Projektu je povinen poskytnout Provozovateli veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prokázat vlastnictví bankovního účtu. Pokud Provozovatel bude mít jakékoli důvodné pochybnosti o osobě skutečného majitele účtu, nebo podezření z využití bankovního účtu k financování terorismu nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebo odmítne-li se Vizionář Projektu podrobit identifikaci, neprovede Provozovatel převod. Vybranou cílovou částku Provozovatel vrátí Investorům.
 3. Nárok Vizionářů Projektů na zaslání cílové částky je splatný uplynutím 7 pracovních dnů po uplynutí doby výběru peněžních částek Projektu za předpokladu dosažení cílové částky, to nemusí platit u Projektu Neziskové organizace, kdy mohou jít platby přímo na účet neziskové organizace. Pokud ve stanovené době nebude Investory uhrazeno 100 % nebo více cílové částky, je Provozovatel povinen neprodleně po uplynutí stanovené doby vrátit peněžní prostředky zpět Investorům, to neplatí u Projektu Neziskové organizace. Uživatelé s tímto postupem výslovně souhlasí. Provozovatel je povinen vracet peněžní částky dle tohoto článku Smlouvy vždy výhradně na bankovní účet Investora, z něhož byla platba Investora přijata.
 4. Provozovatel ani Vizionář Projektu nejsou oprávněni jakkoliv nakládat s těmito prostředky do doby ukončení termínu Projektu. O průběhu Projektu až do doby jeho úspěšného nebo neúspěšného ukončení Projektu je Uživatel průběžně informován Provozovatelem prostřednictvím Portálu po přihlášení ke svému uživatelskému účtu.
 5. Předmětem smlouvy je též závazek Neziskové organizace poskytnout Investorovi odměnu za příspěvek formou, která bude součástí Projektu, a která bude spolu s Projektem uveřejněna na Portálu. Za tímto účelem poskytne Provozovatel Neziskové organizaci seznam všech IP s jejich jmény a e-mailovými adresami v rozsahu nutném pro zaslání příslušných odměn.
 6. Investor okamžikem připsání svého příspěvku na účet Provozovatele uzavírá smlouvu s Vizionářem Projektu.
 7. Okamžikem připsání příspěvku na účet Investor prohlašuje, že přistupuje k těmto obchodním podmínkám.
 8. Investor souhlasí s uvedením veškerých údajů nutných k provedení platby a její případné refundace a dále souhlasí s tím, že jím uvedené údaje budou Provozovatelem VP poskytnuty v rozsahu nutném pro zaslání příslušné odměny.
 9. VP zasláním Projektu prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily splnění účelu této smlouvy. Provozovatel neručí za splnění závazku VP k zaslání odměny ze strany Vizionáře Projektu jednotlivým Investorům. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad Projektu a Projektu Neziskové organizace s právními předpisy a stejně tak nenese odpovědnost za zneužití Projektu třetími osobami v důsledku jeho zveřejnění.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení nezveřejnit jakýkoliv Projekt a Projekt Neziskové organizace, a to bez udání důvodu.
 11. V případě porušení závazku VP je povinen zaslat IP odměnu dle této smlouvy a vrátit částku, kterou od IP obdržel.
 12. VP je oprávněn příspěvek odmítnout bez uvedení důvodu a v takovém případě je povinen jej vrátit Investorovi ve výši po odečtení provize Provozovatele.
 13. Provozovatel neodpovídá za splnění závazků, které Vizionář Projektu převzal v souvislosti s touto smlouvou.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo smazat jakoukoli odměnu, i bez udání důvodu, a to kdykoli v průběhu prezentace Projektu a Projektu Neziskové organizace.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit, zrušit nebo pozastavit jakýkoli Projekt a Projekt Neziskové organizace, a to i bez udání důvodu.
 16. Provozovatel není odpovědný za přesnost či pravdivost uvedených materiálů, ani za dodání odměn.
 17. Provozovatel není odpovědný za případné zneužití finančních prostředků neziskovou organizací či zadání špatného bankovního spojení.
 18. VP je oprávněn na stránku Projektu vložit odkaz na webové stránky třetích stran. Provozovatel není odpovědný za obsah těchto webových stránek.
 19. Visionpartners.cz není odpovědný za škody vzniklé Uživatelům v souvislosti s používáním služby. Není odpovědný za ztrátu, neúspěch či případně nesplnění závazku VP.

8. Podpoř Neziskovou organizaci

 1. Portál Vision Partners umožňuje Neziskovým organizacím prezentaci s možností výběru finančních prostředků na svou činnost.
 2. Podmínkou je, že nezisková organizace doloží povoleník veřejné sbírce.
 3. Příspěvky jsou poté vázány na příslušnou veřejnou sbírku. Nezisková organizace může mít v rámci portálu zveřejněno i více veřejných sbírek, pokud je má řádně povoleny.
 4. Nezisková organizace se zavazuje pravdivě a včas informovat své dárce o využití finančních prostředků – jak v rámci odkazu na své www stránky, tak v rámci aktualizování informací na svém profilu na visionpartners.cz.
 5. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně fungování organizace nebo využitífinančních prostředků se organizace zavazuje předložit potřebné materiály či odpovědět na došlé dotazy ze strany dárců.
 6. Organizace dárcům doloží potřebná potvrzení o poskytnuté podpoře (např. pro účely daňové)v případě, že o ně požádají.
 7. Nezisková organizace zapojená do Podpoř Neziskovou organizaci získá možnost zdarma používat logo visionpartners.cz, referenci o zapojení do projektu Podpoř Neziskovou organizaci.

9. Platby

Registrace a vedení účtu je zdarma. Některé další služby však mohou být zpoplatněny.Provozovatel inkasuje finanční prostředky z Projektů prostřednictvím účtu u Fio banky, a.s.,finanční prostředky z Projektů Neziskové organizace.Pokud Uživatel užívá službu, která je zpoplatněna, má možnost přezkoumat a schválit poplatky, které mu budou účtovány, a může se rozhodnout,zda takovou službu využije. Ceník poplatků naleznete v Příloze 1, která je součástí Obchodních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby a okolností tyto poplatky měnit nebo stanovit nové poplatky. Jakékoli takové změny nabydou účinnosti poté, co je Provozovatel oznámí jejich uveřejněním na Portál nebo v e-mailovém oznámení zaslaném Uživateli.

10. Duševní vlastnictví

 1. Po celou dobu zveřejnění jsou plně zachována autorská práva Vizionáře Projektu, přičemž jeho zveřejněním na Portálu nevzniká Provozovateli k Projektu žádné právo.
 2. Provozovatel není odpovědný za porušení práv třetích osob Vizionářem Projektu.
 3. Provozovatel si v případě pochybností vyhrazuje právo vyžádat důkaz o vlastnictví duševních práv k jednotlivým Projektům a Vizionář se zavazuje mu poskytnout součinnost.

11. Omezení odpovědnosti

 1. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Provozovatel nemá povinnost přijmout opatření ohledně vlastností Uživatelů Portálu, ani ohledně formy či obsahu Projektů a nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, kterou by mohl prohlédnutím obsahu utrpět.
 2. Obsah vložený Uživateli na stránkách visionpartners.cz nereprezentuje názory Provozovatele.
 3. Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou případným výpadkem nebo nefunkčností Portálu. Použití visionpartners.cz je pouze na vlastní nebezpečí.
 4. Uživatel potvrzuje, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za škodu vzniklou či způsobenou používáním služby visionpartners.cz.

12. Scoring projektu

Scoring ztělesňuje jednoduchý ukazatel v grafické podobě hvězdiček, který shrnuje základní, dostupné informace o Projektu a Vizionáři. Cílem je napomoci Uživateli v orientaci mezi jednotlivými projekty a Vizionáři.

Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Provozovatel nemá přístup ke všem relevantním informacím o Vizionáři a Projektu. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Scoring má pouze orientační charakter a Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, kterou by mohl Uživatel k přihlédnutím ke Scoringu utrpět.

13. Zakázané jednání

Podmínkou užívání Služby Portálu je, že se Uživatel zaváže, že nebude Službu užívat pro žádný účel, které tyto Obchodní podmínky zakazují. Služba (zejména jakýkoli Obsah nebo Uživatelský příspěvek) je poskytována pouze pro omezené osobní nekomerční užívání (pokud Obchodní podmínky nepovolují něco jiného).

Uživatel nesmí provádět, bez omezení (přímo ani nepřímo), kteroukoli z následujících aktivit:

Nesmí přijmout jakékoli opatření nebo nahrávat, načítat, uveřejňovat, předkládat ani jinak distribuovat nebo umožnit distribuci jakéhokoli obsahu prostřednictvím Služby, zejména jakýchkoli Uživatelských příspěvků, které:

 1. jsou nesprávné, zavádějící, nepravdivé nebo nepřesné;
 2. jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, hanlivé, klamné, podvodné, zasahující do soukromí jiných osob, protiprávní, obscénní, urážlivé nebo vulgární;
 3. porušují jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo, právo na publicitu nebo jiné právo kterékoli jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo porušují jakýkoli zákon nebo smluvní povinnost;
 4. představují nevyžádaný nebo neschválený reklamní nebo propagační materiál nebo jakýkoli reklamní e-mail, spam nebo řetězový dopis; nebo
 5. obsahují softwarové viry nebo jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž cílem je narušení, poškození, omezení nebo zasahování do řádného fungování jakéhokoli softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení, nebo poškození nebo získání neoprávněného přístupu k jakémukoli systému, datům, heslu nebo jiným informacím společnosti ScoreSoft Corporation s.r.o. nebo kterékoli třetí osoby.

Nesmí dále činit následující:

 1. přijmout jakékoli opatření, které představuje nebo může představovat (dle rozhodnutí na základě výlučného uvážení Provozovatele) nepřiměřené nebo neúměrně vysoké zatížení infrastruktury Provozovatele;
 2. zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování Služby nebo jakýchkoli aktivit prováděných v rámci Služby;
 3. obcházet jakákoli opatření, která Provozovatel může použít za účelem prevence nebo omezení přístupu ke Službě (nebo jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným ke Službě);
 4. používat Mailist, Listserv, auto-responder v jakékoli formě, nebo spam v rámci Služby; ani
 5. používat manuál nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné postupy k nabourání se (crawl) nebo zamoření (spider) jakékoli stránky visionpartners.cz.

14. Elektronické doručení

Uživatel souhlasí s elektronickým doručováním.

15. Práva duševního vlastnictví společnosti ScoreSoft Corporation s.r.o.

Užíváním Portálu nebo Služeb Provozovatele souhlasí Uživatel s tím, že Služba obsahuje obsah zvláště poskytnutý společností ScoreSoft Corporation s.r.o., případně jejími partnery, a že tento obsah je ve výlučném vlastnictví společnosti ScoreSoft Corporation s.r.o., případně jejich partnerů a je chráněn, obchodními tajemstvími nebo jinými zákonem chráněnými právy a právními předpisy.

„Obsah“ zahrnuje zejména videa, audioklipy, fotografie, informace, data, písemné komentáře z fór, texty, software, skripty, grafiku a interaktivní funkce, jež jsou vytvořeny, poskytnuty nebo jinak zpřístupněny Provozovatelem, popř. jejími partnery prostřednictvím visionpartners.cz nebo Služby. Uživatel se zavazuje dodržovat veškerá oznámení, informace a omezení týkající se autorských práv, která jsou uvedena v jakémkoli obsahu přístupném prostřednictvím Portálu nebo Služby.

Společnost ScoreSoft Corporation s.r.o. uděluje oprávněnému Uživateli Služby nebo Portálu nevýhradní, nesublicencovatelnou a nepřevoditelnou licenci k užívání, modifikaci a reprodukci Obsahu, výlučně pro účely jeho použití v souvislosti se Službou. Užívání, reprodukce, modifikace, distribuce nebo uložení jakéhokoli Obsahu pro jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno, pokud je bez předchozího písemného souhlasu společnosti ScoreSoft Corporation s.r.o., jež je součástí Obsahu.

Uživatel nesmí (přímo ani nepřímo) činit následující:

 1. prodávat, licencovat, půjčovat/pronajímat nebo jinak užívat nebo využívat jakýkoli Obsah pro komerční účely nebo jakýmkoli způsobem, který porušuje práva kterékoli třetí osoby;
 2. dešifrovat, dekompilovat, demontovat, znovu vytvářet nebo se jinak pokoušet získat jakýkoli zdrojový kód nebo hlavní myšlenky nebo algoritmy kterékoli části Služby, pokud platné právní předpisy v omezeném rozsahu výslovně nezakazují toto omezení;
 3. modifikovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla z kterékoli části Služby; nebo
 4. kopírovat, půjčovat, pronajímat, distribuovat nebo jinak převádět jakákoli práva, která získáte na základě těchto Obchodních podmínek.

16. Příslušné (rozhodné) právo

Veškeré právní vztahy vzniklé na základě užívání Portálu se řídí právními předpisy České republiky a k řešení sporů z těchto právních vztahů jsou příslušné obecné soudy České republiky.

Datum vydání: 15. 11. 2014

Příloha č. 1 k Obchodním podmínkám

Tabulka poplatků
Typ poplatku Úhrada
Fixní transakční poplatek 0 Kč
Transakční poplatek při rychlé platbě (převodem z účtu) 0 % z příspěvku
Provize za úspěšný projekt Vision Partners 5 % z příspěvku
Refundační poplatek za neúspěšný projekt 0 Kč
Administrativní poplatek u úspěšného projektu 1 % z příspěvku
Příchozí platba v € z eurozóny (NEPLATÍ PRO SLOVENSKO – ZDARMA) 25 Kč
Odchozí platba v € z eurozóny (NEPLATÍ PRO SLOVENSKO – ZDARMA) 50 Kč