Veřejné sbírky - část druhá

V minulém článku jsme se dozvěděli, že peněžní zdroje shromážděné prostřednictvím veřejných sbírek představují velmi významnou složku, pomocí níž je možné hradit širokou škálu veřejně prospěšných činností. Příležitostí jak tyto finanční zdroje od dárců získávat je spousta. Nyní nastává čas dozvědět se, jaké subjekty jsou oprávněny konat veřejnou sbírku, za jakých podmínek, jak a kam se mají obrátit, jaké jsou lhůty pro vyřízení a co vše musí obsahovat písemné oznámení o konání veřejné sbírky.

Dle české legislativy může veřejnou sbírku provádět pouze právnická osoba se sídlem v České republice, která se nenachází v konkurzním nebo likvidačním řízení, obec či kraj. Z toho vyplývá, že veřejnou sbírku nesmí provádět fyzická osoba. Pořadatelem může být i nezisková organizace, přičemž není rozhodující, jakého je typu, zaměření či ekonomické síly. Je důležité zmínit fakt, že jedna organizace nemůže ke stejnému účelu pořádat několik sbírek najednou. V případě, že právnická osoba nesídlí v České republice, je dovoleno konat sbírku i organizačním složkám, jejichž sídlo se nachází na území členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace. Poslední subjekt, kterému je povoleno konat veřejnou sbírku, je městská část hlavního města Prahy.

Zákon právnickým osobám stanovuje, že musí záměr uspořádat sbírku oznámit (doručit písemně) příslušnému krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy, popřípadě Ministerstvu vnitra ve lhůtě minimálně 30 dnů před zahájením sbírky, vždy podle toho, kde má sídlo pořadatelská organizace. Jsou-li splněny všechny náležitosti oznámení a neexistují důvody pro to, že sbírku nelze konat, příslušný krajský úřad musí do 30 dnů doručit žadateli osvědčení do vlastních rukou. V případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, zmírnění následků ozbrojeného konfliktu či záchrany zdraví může příslušný krajský úřad povolit zahájení sbírky ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení. Do pěti pracovních dnů je třeba oznámit každou změnu informací doložených v oznámení. Osvědčení je posléze zveřejněno na úřední desce příslušného krajského úřadu a jeho doručení právnické osobě nastává tentýž den. Sbírka je zahájena buď následující den ode dne doručení osvědčení, nebo také později, pokud právnická osoba v oznámení o konání sbírky navrhla jiný termín.

Předepsané formuláře nejsou stanoveny, ale v písemném oznámení je nutno uvést:

koná-li sbírku obec nebo kraj

 • název a sídlo,

 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu starosty obce nebo hejtmana kraje, popřípadě jména osob jimi pověřených jednat jménem příslušeného územního samosprávného celku ve věci sbírky,

 • usnesení orgánu obce či kraje o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů.

koná-li sbírku nezisková organizace

 

 • název, sídlo a identifikační číslo pořádající organizace,

 • jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu statutárních zástupců,

 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné jednat ve věci sbírky.

dále v oznámení všechny subjekty uvedou

 • účel sbírky,

 • území, na kterém se sbírka bude konat,

 • datum zahájení a ukončení sbírky,

 • způsob provádění sbírky,

 • název a adresu banky, u níž je zřízen účet ke shromažďování prostředků sbírky a číslo tohoto účtu,

 • den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování, trvá-li sbírka déle než jeden rok nebo je na dobu neurčitou,

 • podmínky pro otevření a zajištění obsahu pokladniček, provádí-li se sbírka pokladničkami,

 • určení výše příspěvku při prodeji vstupenek či předmětů.

Fyzické osoby pověřené konáním sbírky nesmí být mladší 15 let a nesvéprávné. Musí na požádání vykázat kopii příslušného úřadu, plnou moc právnické osoby obsahující jméno, příjmení, popřípadě titul, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu této fyzické osoby a údaje o právnické osobě a veřejné sbírce.

autor článku: Mgr. Eliška Okapová

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky, Neziskovky.cz

 

 

 • 20.05.2015
 • veřejná sbírka,právnická osoba,neziskové organizace,lhůty pro vyřízení,písemné oznámení