Mikropodnik

Než Vám objasním, co je to mikropodnik, podíváme se na definici podniku jako takového. Prvním krokem k tomu, abyste byli považováni za mikropodnik, je splnění definice podniku. Přičemž podnikem chápeme „každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu“. Z této formulace vyplývá, že rozhodujícím faktorem je hospodářská činnost a nikoli právní forma.

Mikropodnik je tedy podnikem, který musí splňovat určitá kritéria. Těmi nejdůležitějšími kritérii jsou:

 • počet zaměstnanců
 • roční obrat nebo
 • bilanční suma rozvahy.

Za mikropodnik považujeme podnik s méně než 10 zaměstnanými osobami a s ročním obratem nebo bilanční sumou roční rozvahy nepřesahující 2 milióny eur.

Dodržování počtu pracovníků je povinné. Mikropodnik si však může zvolit, zda bude vycházet z ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy. Nemusí splnit oba kritéria, dokonce může i jedno z nich překročit, aniž by přišel o své postavení jako mikropodnik. Přičemž roční obrat se vypočte z příjmů získaných během daného roku z prodeje a ze služeb po odečtení vyplacených slev. Do obratu se nezahrnuje ani daň z přidané hodnoty ani další nepřímé daně.

Naopak bilanční suma roční rozvahy ukazuje celkovou hodnotu dané společnosti. Jedná se totiž o sumu všech aktiv nebo sumu všech pasiv společnosti, kterou nalezneme v roční účetní rozvaze.

Vraťme se však k prvnímu kritériu, počtu zaměstnanců, které je základním kritériem pro určení, zda podnik můžeme považovat například za mikropodnik. Do počtu se zahrnují: 

 • zaměstnanci,
 • vlastníci řídící společnost,
 • společníci, kteří jsou zapojeni do běžné činnosti podniku a využívají výhod, které z něj plynou a
 • osoby, které pracují pro podnik v podřízeném postavení a jsou podle vnitrostátního práva chápaní jako zaměstnanci.

Tyto osoby mohou pracovat na plný či částečný pracovní úvazek nebo může jít i o sezónní pracovníky. Naopak se do počtu zaměstnanců nezahrnují:

 • Učni a studenti pracující na základě smlouvy o učňovském či odborném vzdělání,
 • Osoby na mateřské či rodičovské dovolené.

Počet zaměstnanců se zachycuje v ročních pracovních jednotkách. Jako jedna jednotka se počítá každá osoba, která byla v podniku zaměstnána na plný pracovní úvazek, a to po celý sledovaný rok. Pokud daný pracovník nepracoval ve společnosti po celý rok či byl zaměstnán pouze na částečný úvazek, započte se jako zlomek jedné jednotky. Totéž platí i pro sezónní pracovníky.

Pokud dojde v průběhu sledovaného roku k překročení počtu zaměstnanců nebo finančních kritérií, zařazení podniku se tím nemění. Jestliže by byla kritéria překročena ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích, zařazení podniku se tím změní například z mikropodniku na malý podnik. Toto platí i naopak. Když se ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích dostanete pod hodnoty daných kritérií, můžete se například z malého podniku rázem stát mikropodnikem.

Při výpočtu hodnot se musejí vzít v úvahu veškeré vztahy, které podnik má s jinými podniky. Podle toho, zda je podnik podnikem nezávislým, partnerským či propojeným, se budou muset připočíst některé či všechny údaje daných podniků k těm Vašim. Výpočty nakonec určí, zda jste nepřesáhli hodnoty určené pro mikropodnik.

Pokud chcete zjistit, zda jste mikropodnikem, stačí pak jen srovnat Vaše údaje s limity daných kritérií. 

Autor: Ing. Veronika Wiewiorková

 

 • 07.10.2014
 • mikropodnik,mikropodnikání,roční obrat

Komentáře